Seminarium Industriell Statistik
2015, 17 mars
Karolinska Institutet
Program, Abstrakt
Analys av service- och tjänsteprocesser
Alexander Chakhunashvilli: "Statistisk dataanalys av produktionsdata från sjukvården"
Heléne Kaale: "Utvecklingsarbete inom vården baserat på data och fakta"
Roland G Langhé: "Indata för beslut när det inte finns några?"
Mats Franzén: ""The Voice of the Customer" för service- och tjänsteprocesser"
"Simuering av framtida dagkirurgi"
"First Pass Yield — the transition matrix"
"Användning av modell"
"Datakvalitet"
2014, 20 mars
Stockholms universitet
Program
Abstrakt
Beslut baserade på fakta – vilken kunskap behövs?
Ylva Tingström: "Statistikämnets framtid, behov av statistiker, trender inom och utom industrin"
Prof Hans Nyquist: "Undervisning i statistik, strategi, behov, inriktning och utveckling de senaste decennierna"
Prof Dan Hedlin: "Vikten av att rätt hantering av opinionsundersökningar"
Prof Lars Rönnegård: "En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering"
2013, 13 november
SIS, Stockholm
Program
Abstrakt
Statistisk målsättning, planering och beslut – möjligheter och fallgropar
Ingemar Sjöström: Inledning
Göran Lande: "Projektet Tidsvinst"
Ylva Tingström: "Medelvärdets förbannelse"
Mats Franzén: "Lean i komplexa system"
Kjell Wallin: "Tillämpning av statistisk metodik och tankesätt i 'Slips- och Service'-verksamhet"
Allan Gut: "Statistiska fallgropar"
2013, 21 mars
Uppsala Universitet
Program
Abstrakt
LEAN & statistik, Six Sigma
Göran Lande: Inledning
Mats Franzén: "Systemorienterad verksamhetsutveckling... – tjänsteproduktion"
Stefan Bükk: "Principer för lean produktutveckling"
Jan-Erik Andersson: "Införande av arbetsmetodik för ständiga förbättringar enligt..."
Johan Axelsson: "LEAN inom verksamhetsutveckling – Karolinska unviersitetssjukhuset"
2012, 7 november
G:a Ullevi, Göteborg
Info, Program
Abstrakt
Att vårda en process – mäta, räkna, rita...
Magnus Pettersson: "Är fotboll en slump?"
Alexander Chakhunashvili: "Statistisk processtyrning - tillämpningar i hälso- och sjukvården"
Leif Nilsson, Ingemar Sjöström: "Mer komplicerade processer"
Erik Bülow: "Bättre återrapportering från kvalitetsregister" (OBS 26 mb)
2012, 22 mars
SLU, Alnarp
Program
Statistisk försöksplanering — inte bara 2k
Sven Ahlinder: "Lean Optimisation using probability"
Malcolm Moore: "Experimental design as an integrated part of the learning process"
2011, november
Scania, Södertälje
Info, Program
Kan vi tolerera det – toleranskedjor, felfortplantning
(seminariet blev inställt, för få deltagare)
2011, 24 mars
örebro universtitet
Info, Program
'Mätosäkerhet och kalibrering'
2010, 20-21 oktober
Chalmers, Göteborg
Info, Program, Tips/länkar
'Fungerar/fungerar inte' - en fortsättning
(Logistisk regression och Statistikprogrammet 'R')
2010, 25 mars
Karolinska institutet
Info, Program
'Fungerar/fungerar inte'
2009, 27 mars
Uppsala universtitet
Info, Program
Konsten att sätta specifikationer och mål
2008, 23 oktober
Scania AB, Södertälje
Program, Sammanfattning
Konsten att sätta specifikationer och mål
Specifikationer och målvärden för produkter är väsentliga för relationen mellan kund och leverantör. Hur dessa värden bestäms är inte nödvändigtvis ett statistiskt problem men måste relateras till statistiska verktyg inom statistisk processtyrning, kvalitetskontroll och robust konstruktion. Under detta seminarium belyses några olika sidor av sådana relationer.
2007, 15 oktober
Stockholms universtitet
Info, Program
Statistisk modellering av yttre belastningar på fordon
2006, 27 april
Sony Ericsson, Lund
Program
Geometrisk variation!
När en produkt sätts samman av ett antal komponenter är den slumpmässiga variationen i längder, tjocklekar och vinklar hos komponenterna av stort intresse. Vid själva sammansättningen uppstår ånyo slumpmässiga avvikelser, t.ex. från nominella vinklar och infästningspunkter. Allt detta påverkar spel och passningar hos slutprodukten. Eftersom språket och verktyget för slumpmässig variation är statistik måste man studera och påverka denna variation med statistiska metoder. Arbetet med geometrisk variation omfattar en hel kedja av händelser, alla med statistisk prägel, från "Monte Carlo"-simuleringar i utvecklingsarbetet för att kunna sätta rätt toleransgränser till mätningar och statistisk processtyrning i produktionen.
2006, 26 april
Sony-Ericsson, Lund
Utbildningsdag
Geometrisk variation (utbildningsdag)
2005, 20 oktober
Uppsala universitet
Program, Experiences...
Statistikutbildning inom industrin - pedagogiska utmaningar?
2005, 18-19 maj
Nord. folkhögskolan, Göteborg
Program
Robust konstruktionsmetodik
Kravet att kunna hantera och minska variation har vuxit i industrin, inte minst tack vare 'Six Sigma'. Detta kräver att man på systematiska sätt gör produkter och processer robusta mot olika störfaktorer. Dessa faktorer kan vara olika användningsmiljöer, olika typer av kundkrav, förslitning under användning, olikheter i ingående delar på grund av tillverkningsvariation, olika system, etc. Seminariet belyser problemet att konstruera för okänslighet för variation på grund av olika störfaktorer. Seminariet behandlar därför en väsentlig del av det som utgör fortsättningen för Six Sigma, – Konstruktion för Sex Sigma (Design for Six Sigma, DfSS).
2004, 20 oktober
Karolinska institutet
Program
Statistik i mjukvaruutveckling
 Hantering av felrapporter - En punktprocess med flera intressanta statistiska utvecklings­möjligheter. Väntetider i olika beslutssteg studeras och intensiteter för övergångar mellan olika beslutssteg uppskattas. Feltyper, rankning och allokering av resurser är andra begrepp som berör samt grafisk redovisning av resultat.

 Verifiering av programvara baserat på försöksplanering - För att verifiera ett systems egenskaper behöver man utvärdera dess beteende under olika parameterkombinationer, vilket är en utmärkt tillämpning för försöksplaneringsprinciper. I två fallstudier på Ericsson Microwave Systems har vi använt detta för att styra egenskapsverifieringen. Denna teknik kan mera generellt användas för programvarutestning. Istället för att som vanligt testa där det kan finnas fel i koden utgår man från hur programvaran används. Fel är ju bara intressanta om de ställer till med problem för användaren! Detta kallas i en del sammanhang robust testning.

 Capture/recapture för att skatta felmängder - Inom utveckling av programvara används manuella granskningar för att identifiera felaktigheter i specifikationer och program. Man vet då hur många fel man tagit bort, men det är ju mer intressant att veta hur många som finns kvar. En teknik att skatta antalet kvarvarande fel är capture-recapture, som bygger på att flera observatörer räknar delar av en population. Tekniken användes av Laplace på 1700-talet för att uppskatta Frankrikes befolkningsmängd och har utvecklats inom biologin, där den används för att beräkna djurpopulationer. Vi har undersökt olika modeller för att beräkna antalet "bugs".

 En introduktion till statistikens roll i CMMI - CMMI (Capability Maturity Model Integration) är den senaste generationen i en serie av mognadsmodeller för utveckling av mjukvara. Modellen är baserad på erfarenheter hämtade från framgångsrika mjukvaruföretag framförallt i USA, men vi ser ökat intresse även i Europa. I likhet med sina föregångare hämtar CMMI inspiration från Shewhart och Deming i grundtanken att kvaliteten på en organisations processer är avgörande för kvaliteten på de produkter som produceras. Tillämpningen av grundläggande statistiska synsätt och metoder spelar följaktligen en central roll i CMMI. Inom ABB har CMMI etablerats som referensmodell och erfarenheterna kring hur den kan användas blir fler.
2003, 22 september
Ultuna, Uppsala
Program
Grafiska metoder
 Måttriktighet i planet - I elektroniktillverkning är det viktigt med måttriktighet i planet och både de färdiga produkterna och många mellanliggande produktionssteg kräver detta.

 Grafiska metoder användbara inom duglighetsanalys - Ett duglighetsindex väger samman information om specifikationsintervallet med information om spridningen och även läget hos den storhet som studeras.

 De sju kvalitetsverktygen - filosofisk bakgrund och så vidare
2002, 23 september
Stockholm universitet
Program
Livslängdsanalys
 Studier av fältkvalitet vid Scania - En presentation av frågeställningar och problem i samband med studier av fältkvalitet.

 In Service Performance - Nertid i telefonväxlar med avseende på olika regioner. överlevnadsanalys, en variant på Cox-regression.

 Några praktiska erfarenheter av livslängdsanalys - Kopplingen mellan felsannolikhet och felintensitet m.h.a ett exempel från komponentprovning. Livslängdsprovning och behandling av resultat. Användning av MTBF och dess koppling till felintensiteten samt vanliga feltolkningar.
2002, 27-28 maj
Ericsson, Stockholm
Prog simulering 27 maj
Prog 'Variation...!' 28 maj
Delt.kopia simulering
Delt.kopia seminarium
Variation kostar!
 Variation, en världsbild - Alltifrån Big Bang och kvantfysik till biologisk utveckling och kunskapsutveckling är variation en central fråga. Detta stämmer i mycket stor utsträckning också för kvalitetsutveckling!

 Mindre variation i sammansatta produkter - Geometrisk variation kan ofta härledas till komponenter och sammanbyggnadsutrustning. I vilken utsträckning denna sprider sig till slutprodukten beror på produkt- och produktionskoncepten.

 Variation: hur förklara för kund? - Trots att utveckling skett med målet att minimera variation, är det ofrånkomligt att enskilda komponenter kommer att variera, vilket även innebär att man riskerar att erhålla extrema värden.

 Testövervakning med Multivariat EWMA-diagram - EWMA-diagram (EWMA: Exponentially Weighted Moving Average) har i drift detekterat flera felaktiga testutrustningar som kunnat repareras eller bytas ut.

 Statistisk processtyrning i kalibrering - Ett mätdons egenskaper varierar med tiden. En möjlighet är att använda SPS för att fatta beslut om tidpunkten för kalibreringen.
2001, 17 september
Linköping universitet
Program
 Datakvalitet i kliniska prövningar, snacka om kraftfulla slag i luften! - Kliniska prövningar är en verksamhet som kan uppskattas kosta miljarder årligen enbart i Sverige. De ansträngningar som görs för att säkerställa en bra datakvalitet är omfattande och ökar men är felriktade, vilket innebär ett enormt slöseri, i synnerhet för läkemedelsindustrin.

 Systemoptimering med flera responsvariabler, en alternativ metodik med expertgrupper - I situationer när det finns flera responsvariabler i ett system viktas ofta dessa till en målfunktion för att en optimering ska kunna göras. Ett alternativt angreppssätt är teori från fyra områden: expertgrupper, försöksplanering, conjoint analysis och optimering.

 Att studera processer med hjälp av Markov - Dynamiken i processer kan studeras med hjälp av s.k. Markovkedjor eller Markovprocesser. Enkla processer kan studeras enbart med matematiska hjälpmedel medan andra kräver en kombination av matematik och simulering via dator.
2001, 30-31 maj
Chalmers, Göteborg
Program
Se variation!
 Bra och dåliga grafer, grafer med interaktivitet, grafer för bättre förståelse av våra processer

 Olika gratisprogram för PC för att illustrera och analysera förlopp, köer, m.m.

 Stora förbättringar med små medel - Att tillämpa statistiska metoder är något som svenska företag vill ta till sig i allt högre utsträckning. Hur ska det gå till? Vad ställer det för krav på företagen? Vad ställer det för krav på utbildningar? Måste man vara statistiker? Bör man vara statistiker?

 Skapa variation i företaget - minska variationen i tillverkningen - Från de kritiska första stegen att bibehålla förändringsmomentet, avgöranden för att få igång ett variationstänkande på alla nivåer.

 Enkla metoder - Temat enkelhet (simplicity) har återkommit många gånger inom olika områden. Några historiska iakttagelser och paralleller mellan olika områden presenteras och kryddas med några exempel från verkligheten bl.a. igenkänning av kinesiska tecken.

 Goal pole thinking versus loss functions

Webbansvarig

Rapportera gärna fel, små som stora, inklusive stavfel, tecken som inte blir rätt, osv. Använd länken 'Webbansvarig'.

Föreningen industriell statistik & SFK-StaM

Ind Stat

SFK

SFK-StaM

Ind Stat (Föreningen Industriell Statistik). Industriell Statistik är en fristående förening inom Statistikfrämjandet (Se [Länkar]), men har också kopplingar till SFK-StaM och ENBIS (European Network for Business and Industrial Statistics). Se också länk till höger på hemsidan.

SFK (Svenska förbundet för kvalitet). Klicka här för en presentation av SFK (se också [Länkar] till vänster på hemsidan).

SFK-StaM (Statistisk Metodik). StaM är en av flera sektioner inom SFK och har ett tätt samarbete med Ind Stat.
SFK...


"Vi är en ideell organisation som erbjuder våra medlemmar att ingå i ett nätverk bestående av personer som arbetar inom området kvalitets- och verksamhetsutveckling - ett brett område som omfattar ledarskap, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.

Vi är närmare 900 medlemmar - både företag/organisationer och enskilda personer. För dig som är aktiv i ditt nätverkande väntar många givande möten med kollegor från många olika branscher.

Att vara medlem i SFK innebär ett lyft för dig personligen."

Mer information på förbundets hemsida: www.sfk.se

••••