Årsmöte 2001    sektionen för industriell statistik

inom Svenska Statistikersamfundet

 

 

 

 

                            Tid:              måndagen den 17 september 2001, 13:30 – 16:30

                            Plats:          Linköpings universitet, Campus Valla, Hus B, sal D32

                                                  (karta: www.mai.liu.se/statsamf/karta.jpg)

                                                  Buss nummer 202 från Resecentrum (Järnvägsstationen)
                                                  direkt till universitetsområdet
.

 

 

                            Anmälan:   via hemsidan www.matstat.umu.se/indstat/

                                                  eller till Ingemar Sjöström, tel 070 593 7505

 

(Tisdagen 18 september har Svenska statistikersamfundet sitt seminarium
med efterföljande årsmötesförhandlingar. se www.mai.liu.se/statsamf/.)

 

 

13:30 – 14:00

Datakvalitet i kliniska prövningar – snacka om kraftfulla slag i luften!

Mats Lörstad, Linköpings Tekniska Högskola

Kliniska prövningar är en verksamhet som kan uppskattas kosta miljarder årligen enbart i Sverige. De ansträngningar som görs för att säkerställa en godtagbar datakvalitet är om­fattande och ökar men är felriktade och ägnar sig åt oväsentligheter, vilket innebär ett enormt slöseri, i synnerhet för läkemedelsindustrin. Denna onda cirkel måste brytas, men hur ska det gå till när insikt om problemets betydelse saknas i maktens boningar?

14:00 – 14:30

Systemoptimering med flera responsvariabler – en alternativ metodik med expertgrupper

Per Persson, Linköpings Tekniska Högskola

I situationer när det finns flera intressanta responsvariabler till ett system viktas ofta resultatvariablerna ihop i en målfunktion för att en optimering ska kunna göras. Ett alternativt angreppssätt beskrivs här genom ett praktikfall på Saab AB i Linköping. Metodiken som föreslås baseras på teori från fyra områden: expertgrupper, försöks­planering, conjoint analysis och optimering.

14:30 – 15:00

Kaffe

 

15:00 – 16:30

Att studera processer med hjälp av Markov

Lennart Nilsson, Umeå universitet

Ingemar Sjöström, Ericsson Change Management Institute

Dynamiken i väldigt många processer kan studeras med hjälp av s.k. Markovkedjor eller Markovprocesser. Enkla processer kan studeras enbart med matematiska hjälpmedel medan andra kräver en kombination av matematik och simulering via dator.
Innehåll: vad menas med Markovegenskap, övergångsmatris, definition av lägen. Simulering av processer. Typiska frågeställningar som kan besvaras, etc.

16:45

Sedvanliga årsmötesförhandlingar