Nästa seminarium – 17 mars 2015

Karolinska Institutet, Stockholm

"Analys av service- och tjänsteprocesser"

Så här vad det
förra gången...

  Några exempel...

  Vad mäter man...

  Vad får jag...

  Vad du inte får...

  Efterstöd...

Det finns mängder av processer inom både privat och offentlig verksamhet men man kan fråga sig om de får den uppmärksamhet som behövs. Det kan ju verka trivialt och enkelt typ "Hur svårt kan det va'?".

Släng ihop ett antal stapeldiagram med procentsatser, fixa till ett cirkeldiagram, placera det i PowerPoint och saken är klar. "Eller...? "Visserligen är vi inte överens om vad skall stå i nämnaren eller hur täljaren egentligen definieras, men..."

Tänk om man tänker "Tänk om man vill veta mer, förstå processen bättre, kunna dra slutsatser, jämföra utfall, konstatera förbättringar, glädjas åt framgångar, ..." då måste man ta det på allvar.

Skriv gärna en rad om dina önskemål eller erfarenheter: (sekreterare@indstat.se)

Felrapporter
I all IT-verksamhet förekommer felrapporter eller begäran om ändringar i programvaran. Det krävs mycket noggrannhet och planering så att ändringar och uppdatering får önskad effekt. En förändring av programkod måste verifieras och sättas in i olika sammanhang, olika marknader, olika versioner, etc. En felrapport eller ett förändringsförslag hoppar således mellan olika instanser, provkörs, bedöms, etc och kanske avslås eller senareläggs.

Orderhantering
En order brukar utlösa en mängd aktiviteter. Finns det råmaterial, finns det komponenter, finns det maskiner och resurser? Aktiviteterna skall planeras och tidsläggas, fakturor skall förberedas, osv. Vid vissa bestämda tillfällen i tiden möts dessa aktiviteter varav vissa är beroende på andra för att fortsätta. De flesta aktiviteterna avslutar på avsett sätt medan andra får ett annat avslut t.ex. kancellation, omarbete, reklamation, etc.

Bygglov
Ansökan om bygglov kommer till kommunens bygglovsenhet. Dessa ärenden förväntas flöda från start till mål enligt en given processplan. Emellertid finns det 'störningar' typ ofullständigt ifyllda handlingar, felaktiga eller saknade handlingar, överklagande, domstolsprövning, etc. Ett ärende kan alltså ha flera olika utgångar eller avslut. Det är alltså nödvändigt att använda statistisk metodik för att verifiera tider och andra utfall för att fatta rätt beslut om processens prestanda.

Sjukhuspatienter
Sjukhuspatienter och tillhörande handlingar förflyttas ofta från väntrum, till behandlingsrum, till övernattningar, till andra byggnader, etc, i processer som förväntas vara väldokumenterade. Emellertid drabbas processen dagligen av oväntade störningar – tidsförskjutningar, tekniska fel, akutärenden, komplikationer, personalbrist, etc.

Telekommunikation
Telekommunikation beskrivs ibland som 'paket' som förflyttas längs kopparkablar, optiska kablar, radiosignaler, etc. Det finns ofta en mycket stor mängd med kanaler att välja på men samtidigt en mycket stor mängd felkällor i form av störningar, felkodningar, konflikt mellan styrenheter, etc.


De olika exemplen ovan kommer från skilda verksamheter men har ändå liknande mätningar:

• man är intresserad av tidsmätningar, antingen totalt eller mellan delavsnitt
• man är intresserad av olika procentsatser: 'hur stor andel ärenden kommer i tid', 'hur stor andel av ärendena avvisas', etc.
• man är intresserad av antal ärenden pår tidsenhet, per avdelning, etc.

Dessutom funderar man hela tiden på hur processen kan förbättras, vad händer om antal stationer eller personer utökas, etc. För att få ett grepp om ovanstående punkter måste man ha bra mätningar och en tillfredsställande analys.

?

Skapa nya idéer.   Du får nya idéer om hur du skall se på den egna processen, några bra statistiska mått, några nya grafer.

Formulera mål.   Du får hjälp med att formulera eller omformulera mål så att de kan verifieras mot tillgängliga data.

Besvara frågor.   Det är inte helt trivialt att rätt formulera frågor så att de kan besvaras på ett meningsfullt sätt. Efter seminariet skall du ha fått en förbättrad förmåga att ställa och besvara frågor.

Hitta argument.   Ett förbättringsarbete är ingen självgående process. Det kräver att man på ett övertygande sätt kan argumentera för vissa ståndpunkter, analysformer, redovisningsprinciper, förändringar, etc.

!

Du får inte...

självklarheter eller snusförnuftiga råd typ:

- 'Planera din verksamhet'
- 'Eliminera flaskhalsar'
- 'Strukturera processen'
- 'Sätt patienten i centrum'

Vi tror att du redan har gjort en hel del men söker förbättrade verktyg och metoder. Du kommer heller inte att få en fullständig teoretisk bakgrund (det kan vi ge i en eventuellt efterföljande utbildning).

Efter seminariet...

Kanske du vill ha hjälp med att komma igång eller hjäp med att knåda lite data?

Kanske du känner behov av mer utbildning och 'hands-on'-aktivitet?

Vi kan alltid ordna ett eller flera utbildningstillfällen eller Webbinarium.

Hör av dig till oss!Intresserad?

Detta är ingen anmälan, du anger bara ditt intresse för att bli kontaktad senare när det är möjligt att anmäla sig. Skriv ett brev till

sekreterare@indstat.se

"Analys av service- och tjänsteprocesser"

17 mars 2015, 09:30 — 17:00,   Karolinska Institutet, Stockholm

Alexander Chakhunashvili: Jag arbetar som logistiker/dataanalytiker på avdelningen för Strategisk sjukvårdsutveckling och vårdproduktion med att ta fram och analysera sjukvårdsdata (vårdproduktion, köstatistik, mm). Jag är dataingenjör och läst produktionsteknik (MSc – Management of Production) samt disputerat på "Industriell kvalitetsutveckling" på Chalmers.

Heléne Kaale: "Jag arbetar sedan 2008 på Vrinnevisjukhuset, Norrköping, vid öron-, näsa- och halsklinikens operationsavdelning som vårdenhetschef. Operationsavdelningen hade en stor utvecklingspotential, ett arbete som fortfarande pågår."

Roland Langhé: Roland G Langhé; pensionerad lärare från KTH inom områdena Kvalitet och riskhantering i tekniska och industriella system. Examen från Chalmers och industriell erfarenhet från produktionsforskning, shipping och akustikreglering. Lärare vid KTH Södertälje och KTH Stockholm fram till pension. Statistiken var i arbetet på högskolan ett verktyg inom kvalitetsteknik, underhåll och kvantitativ riskanalys, den senare centrerad kring Monte Carlo, och alltså inte ett fristående ämne inom matematiken.

Mats Franzén: Arbetade på 80-talet åt försvaret och Rymdbolaget men läste sedan samhällsvetenskaplig utredningsmetodik med ekonomi, statistik och kvalitetsteknik. Arbetade i 15 år med metodutveckling och statistisk analys för bl.a Ericsson och Sandvik.
De senaste 4 åren har jag arbetat inom Socialtjänsten i Sundsvall med bl.a. metodutveckling och analysstöd.

Från januari 2015 är jag anställd som statistisk utredare inom CSN med att öka kunskap om kunderna. Detta skall ske via metodutveckling och statistik samt stöd vid olika uppdrag och utredningar.09:30 — 10:00

Registrering och kaffe

10:00 — 10:10

Välkomst- och öppningsanförande
Göran Lande, Ordförande för Föreningen industriell statistik

10:10 — 11:00

Statistisk dataanalys av produktionsdata från sjukvården
Alexander Chakhunashvilli, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Tack vara den snabba IT-utvecklingen finns det idag stora mängder produktionsdata att tillgå i sjukvården. Det mäts mycket... Och det lagras mycket. Men använder vi sjukvårdsdata på ett klokt sätt? Hur långt räcker vår data- och statistikkunskap? Använder vi den för att förstå variationen och omvandla rådata till något vettigt? Eller är det dator- eller programmerings-kunskapen som gör skillnaden? Presentationen lyfter fram några problemområden i samband med användning av produktionsdata från sjukvården och visar tillämpningar i analys och uppföljningssyfte.

11:00 — 11:50

Utvecklingsarbete inom vården baserat på data och fakta
Heléne Kaale, vårdenhetschef på Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Presentationen visar utvecklingsarbetet och en planering av ny dagkirurgisk operationsverksamhet. Detta innebär kartläggning och analys av nuvarande processer som indata för simulering av den nya verksamheten. Presentationen visar en simuleringsmodell samt analys av verkligt och simulerat resultat.

11:50 — 12:40

Indata för beslut när det inte finns några?
Roland G Langhé, KTH, Kvalitet och riskhantering

Inom riskanalys och kvalitetsarbete saknas ofta "hårda data" som underlag till beslut och åtgärder. Då måste subjektiva metoder och mer eller mindre pålitliga iakttagelser utgöra beslutsunderlaget. Med datorer och stokastiska metoder finns ändå möjligheter, men ofta görs estimat i ordinalskala vilket gör skattade data mindre användbara som beräkningsunderlag. Det innebär större eller mindre risker och påverkas av psykologiska och kulturella faktorer. En diskussion om möjligheter och svårigheter presenteras.

12:40 — 13:30

Lunch

13:30 — 14:20

"The Voice of the Customer" för service- och tjänsteprocesser
Mats Franzén, CSN

Kundundersökningar och deras plats och användning för service- och tjänsteprocesser:

   • Säkra design – Rätt från början
   • Säkra utförandet – Göra rätt hela tiden
   • Resultat – Nå kortsiktiga mål
   • Säkra Syftet/Effekt – Nå långsiktiga mål

14:20 — 15:30

Metodik, verktyg, kunskap — vad är användbart?
Föredragshållare och deltagare

Att använda modeller | några fördelningar | regressionsanalys | tidsserieanalys | köteori | övergångsmatris | datakvalitet | simulering | försöksplanering | grafer | kostnader | övrigt

15:30 — 17:00

Kaffe + diskussion,
Årsmötesförhandlingar

••••••