Webbansvarig

Rapportera gärna fel, små som stora, inklusive stavfel, tecken som inte blir rätt, osv. Använd länken 'Webbansvarig'.

Föreningen industriell statistik & SFK-StaM

Ind Stat

SFK

SFK-StaM

Ind Stat (Föreningen Industriell Statistik). Industriell Statistik är en fristående förening inom Statistikfrämjandet (Se [Länkar]), men har också kopplingar till SFK-StaM och ENBIS (European Network for Business and Industrial Statistics). Se också länk till höger på hemsidan.

SFK (Svenska förbundet för kvalitet). Klicka här för en presentation av SFK (se också [Länkar] till vänster på hemsidan).

SFK-StaM (Statistisk Metodik). StaM är en av flera sektioner inom SFK och har ett tätt samarbete med Ind Stat.
SFK...


"Vi är en ideell organisation som erbjuder våra medlemmar att ingå i ett nätverk bestående av personer som arbetar inom området kvalitets- och verksamhetsutveckling - ett brett område som omfattar ledarskap, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.

Vi är närmare 900 medlemmar - både företag/organisationer och enskilda personer. För dig som är aktiv i ditt nätverkande väntar många givande möten med kollegor från många olika branscher.

Att vara medlem i SFK innebär ett lyft för dig personligen."

Mer information på förbundets hemsida: www.sfk.se

••••

Utbildning inom Industriell Statistik

Några
situationer

σ

λ

[X]

Samarbete Ind Stat och SFK – bakgrund

Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK, www.sfk.se) är en rikstäckande organisation med flera regioner och sektioner.
Framgångsrikt kvalitetsarbete vilar på god kunskap och förståelse av den egna processen oavsett det är tillverkningsprocess eller en administrativ process inom IT, bank- och försäkringsindustrin eller processerna på sjukhus eller andra delar av vårdsektorn.
Det är alltså helt naturligt att SFKs medlemmar behöver en praktiskt fungerande kunskapsnivå för att formulera mål, planera och samla data, analysera data, dra slutsatser baserade på data och att förmedla resultatet.
Föreningen industriell statistik (Ind Stat) har därför föreslagit SFK att erbjuda medlemmar (och andra) utbildning inom statistisk analys till konkurrenskraftiga priser.
Vid fullmäktigemöte i september 2012 beslöts att Ind Stat skulle utarbeta erbjudande och administration via speciell hemsida.

               ••••

α

[X]

Egen dator
Alla deltagare förväntas ta med egen dator med Minitab installerat och konfigurerat enligt instruktion som skickas före kursstart. Deltagare förväntas ha tillräckliga rättigheter på datorn för att kunna lagra, läsa och skriva filer.

Kontakt före kursstart - egna data, egna problem eller önskemål
Vi vill gärna att deltagare tar med egna data eller egna problem eller önskemål och vi vill gärna ha kontakt före kursstart.

Efterstöd
Vi erbjuder efterstöd i form av diskussion, analys och stöd vid studiet av egna data, plus ett längre personligt stöd i formulering av frågor, angreppssätt, datorprogram, etc, över de följande månaderna.

Övningar, makron, exempel, m.m.
Du får –
c:a 150 makron för simulering av centrala begrepp i grundläggande statistisk teori • dokument med ett stort antal kontrollfrågor för självstudier • dokument med läsanvisningar, övningar och instuderingsuppgifter • mapp med övningsuppgifter som kan genomföras före och/eller efter avslutad kurs • animeringsprogram för belysning av vissa begrepp inom statistisk analys • mer än 75 små essäer med frågor och funderingar • artiklar med en fördjupad diskussion av centrala frågor • dokument med råd, erfarenheter, tips och tricks, etc, för nybörjare och andra • mapp med dokument, övningar, etc, för andra kurser i statistik.

               ••••

μ

[X]

Interna utbildningar?
Självklart kan en utbildning förläggas internt och skräddarsys för en större eller mindre grupp. Det är dessutom möjligt att kombinera en eller flera kurser. Vi kan också diskutera speciella anpassningar i tid i djup och innehåll.

Synpunkter?
Om du har synpunkter på kursernas innehåll, omfattning, etc kan du kontakta oss. Kanske saknar du någon kurs eller vill föreslå ett område som borde finnas med.

Kontakta oss!
I menyerna på hemsidan hittar du adresser och telefonnummer till samtliga i styrelsen. Kontakta gärna oss!

               ••••

[X]

• Behov, problem
Många företag har numeriska data av skiftande kvalitet och behöver högre kompetens för att förstå och dra slutsatser. Vad är slumpmässig variation och vad är en signal? Blev det bättre efter vår satsning? För detta behöver man ett gemensamt språk och metodik.
Ofta behöver man formulera och omformulera frågor och mål så att de kan besvaras med tillgänglig metodik och egna data. Dessutom behöver man ibland omstrukturera datamängden inför en speciell situation. (Idén med en databas är ju att samla grunddata som sedan kan användas på olika sätt.)
I modern kvalitetsteknik förväntas ett kund- och leverantörsförhållande vila på öppenhet där man bl.a. delar data och metodik och där bägge parter ha en viss kunskapsnivå. Om detta fallerar så är också förhållandet under stress.


• Vårt erbjudande
Vi erbjuder lokalt anpassad utbildning där varje deltagare kan arbeta med egna frågor, problem, data, etc. Vi erbjuder också ett efterstöd och uppföljning för dem som vill, via nätet, epost, etc. Vi erbjuder också kortare utbildningar till chefer för att förstå vikten av ett faktabaserat beslutsunderlag.

• Varför anlita oss?
Vi har en gedigen utbildning inom ämnet och stor erfarenhet efter årtionden inom svensk industri, i Sverige och utomlands. Vi har också stor erfarenhet i att utbilda andra och att använda datorstöd för utbildning och t.ex. simuleringar för att belysa viktiga aspekter.
Vi arbetar med små grupper och erbjuder ett frikostigt efterstöd för den som vill. Vi har relativt låga kursavgifter och den geografiska anpassningen leder till minimering av kostnader.


               ••••

Utbildning inom Industriell Statistik

Grundläggande statistik  (2 + 1 dagar)  →  Mer info... 
Kursen vänder sig till dig som vill göra en bättre analys än alltför enkla och kanske intetsägande grafer. Vi spenderar mycket tid på att knåda data och förstå dess budskap. Tyngdpunkten är på praktisk analys men med teoretiska utblickar.

Minitab  (2 dagar)  → Mer info... 
Minitab är ett datorprogram för statistisk analys och kursen vänder sig till dig som vill öka och fördjupa din kunskap om hur programmet bäst kan användas för att effektivisera ditt arbete.

Regressionsanalys  (2 dagar)  → Mer info...
Regressionsanalys innebär att man söker förstå sambandet mellan ett mätresultat och olika påverkande parametrar. Dessa kan vara varvtal, materialtyp, koncentration, fabrik, metod, etc. Kursen går igenom de grundläggande teoretiska och praktiska aspekterna av regressionsanalys.

Simulering  (2 dagar)  → Mer info...
Om du är det minsta nyfiken och vill ha en närgången granskning av din process är simulering det rätta verktyget. Mycket kan hanteras med matematiska formler men de är svåra då man skall förklara för andra hur t.ex. variationen uppstår eller fortplantas genom din process. Under kursen använder du Minitab för att simulera olika situationer.

Introduktion till LEAN  (1 dag)  → Mer info...
Kursen är avsedd för dig som ska lära att använda Lean i den egna verksamheten för att förstå, kartlägga, förbättra och styra processer. Syftet är att förbättra flöde, lösa problem, öka produktiviteten och att optimera resultat.

••••

Datum:

Plats:

Pris:
6300 SEK + moms

[X]

Grundläggande statistik
Det tog mänskligheten tusentals år att rätt härleda normalfördelningen men i kurser typ Six Sigma introduceras fördelningen redan efter lunch dag 1. Det är alltså vanligt att man i många kurser har alltför bråttom in i formlernas underbara värld.
De allra flesta företag har egna data (det är därför man går Grundläggande statistik) så i stället har vi attityden 'gräv där du står' och försöker använda dessa data. På alla möjliga sätt försöker vi knåda datamängden för att förstå dess budskap och dess brister och samtidigt reducera den till ett antal grafer och sammanfattande tal typ medelvärde och spridning.
Denna inledande typ av analys har fått namnet EDA (Explorativ Data Analysis), ett slags detektivarbete som ofta ger stora insikter i processen.
Först därefter börjar man diskutera statistiska modeller, dess parametrar och hur dessa skall skattas men då är man mer inne i den matematiska delen av statistisk analys. Exempel.               ••••

Datum:

Plats:

Pris:
4 200 SEK + moms

[X]

Minitab
Minitab är ett av flera datorprogram för statistisk analys och med ett antal vanliga menyer. Efter ett tag behöver man dock upprepa analyser eller grafer mer eller mindre regelbundet. Det är då mycket bättre om man lär sig att skriva små makron som gör analysen mer eller mindre automatiskt. Vill man också kunna skräddarsy utskrifter eller grafer in i minsta detalj är varje menysystem otillräckligt.

Grafer är oftast otillräckliga om det saknas tilläggsinformation typ maskin, process, tidsintervall, antal värden, etc. Dessa uppgifter finns ofta lagrade med datamängden och kan alltså hanteras automatiskt. Kommandon skrivs som enkla textsträngar, väldigt likt enkla programmeringsspråk typ BASIC. När man hanterar lagrad data inser man snabbt att moderna databaser typ SQL och Axcess är lätta att använda medan hemmasnickrade Excel-blad ofta är felaktigt gjorda eller otympliga, det är därför bättre att läsa direkt från originalkällan. Exempel. Se också 'Experiences'.

               ••••

Datum:
xx–xx abcember 201x

Plats:
Stadshotellet i Xstad

Pris:
x500 SEK + moms

[X]

Regressionsanalys
Grunderna för regressionsanalys lades under 1800-talet och utvecklades snabbt och har funnit tillämpningar inom alla praktiska och teoretiska områden. Kortfattat innebär det att man har ett mätresultat, ofta kallat Y, och en eller flera förklaringsvariabler som brukar betecknas X1, X2, osv, och man försöker hitta en enkel matematisk funtion som förklarar variationen i Y med hjälp av X.
Antag att analysen visar på att resultatet i Y beror på vilken maskin man använder. Då finns det anledning att noggrannare undersöka vilken maskin som avviker från övriga. Antag att någon påstår att genom att öka temperaturen (X) så ökar resultatet (Y). En regressionsanalys av mätresultatet kommer att visa om påståendet är korrekt eller bara en falsk hypotes.
Regressionsanalysen har hela tiden utvecklats, både teoretiskt och praktiskt, inte minst tack vara modern datorteknik. Men självklart gäller det fortfarande att man måste tydligt formulera sitt problem, ha tillförlitliga data och ett förnuftigt samband som man vill testa och att man förstår datorutskriften på skärmen. Exempel.

               ••••

Datum:
xx–xx abcember 201x

Plats:
Stadshotellet i Xstad

Pris:
x500 SEK + moms

[X]

Simulering
När man monterar ihop olika produkter eller olika flöden blir plötsligt det enkla mindre enkelt. Antag att ni monterar lagerhus som består av en övre och en under halva samt en packning. Antag också att det finns ett mått A tvärs över lagerhuset. Hur varierar detta mått med tanke på att dimensionerna i de två lagerhusen varierar och att packningens tjocklek också varierar några tiondels millimeter?
Ibland blir svårigheterna ännu större. Antag att du är intresserad av den radiella avvikelsen (R) och att värdena både i X och Y varierar. Med hjälp av Pytagoras sats vet du hur du kan beräkna R ur X och Y. Men hur ser variationen i R ut? Medelvärde? Standardavvikelse? Fördelning? Simulera 100000 värden och du får svar på alla dina frågor.
Vid arbete med elektroniska kretsar används ofta invecklade formler där det ingår många värden typ resistanser, kapacitanser, m.m. Hur påverkas krestsens prestanda av de ingående komponenternas variation? En matematisk utredning är kanske omöjlig men simulering är en väg framåt till ett tillförlitligt svar. Exempel.

               ••••

Datum:
xx–xx abcember 201x

Plats:
Stadshotellet i Xstad

Pris:
x500 SEK + moms

[X]

Introduktion till LEAN
Att göra mera med mindre resurser är en av principer i Lean. Leankonceptet inkluderar teori och praktik samt metoder för att reducera överflödiga processer och skapa ett effektivt flöde med drag som flödesmotor.
Lean förtydligar och ökar ledningens ansvar, engagemang och hängivenhet för kvalitet. Detta skapar engagemang hos medarbetare och uppmuntrar alla till ständiga förbättringar. Det leder till framgång, ger nöjda kunder och skapar lönsamhet.

               ••••


               ••••